Privacy Statement

1. Inleiding

Dit betreft de privacy verklaring van Veynex Recruitment B.V., h.o.d.n. GradeMatch, hierna te noemen “GradeMatch”, gevestigd te Sittard-Geleen en kantoorhoudende te (6163 CX) aan de Transportlaan 25. De privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, medewerkers, sollicitanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Voor GradeMatch is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. GradeMatch respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij streven ernaar om de privacy van onze klanten, leveranciers, medewerkers en derden zo goed mogelijk te waarborgen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan wettelijk is toegestaan en slechts voor zover die gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld waar het betreft het afdragen van belastingen en premies);
 • persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en op grond daarvan alleen toegankelijk voor die medewerkers, die deze informatie nodig hebben om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
 • wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens. Dat geldt zowel voor fysieke beveiliging (waar het betreft papieren dossiers) als digitale beveiliging (waar het betreft de digitale dossiers). Bovendien worden de dossiers beveiligd tegen datalekken naar buiten;
 • wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om uitvoering te geven aan de overeenkomst dan wel te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Als u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met onze ISO (Information Security Officer), zoals hieronder gespecificeerd. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoongegevens.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens door GradeMatch

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 1. De gegevens betreffende (contact-)personen van de ondernemingen waarmee wij zaken doen en die u aan ons verstrekt in het kader van de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten of de voorbereiding daarop, zoals een overeenkomst van opdracht, detacheringsovereenkomst, arbeidsovereenkomst e.d;
 2. De gegevens die u zelf verstrekt en die wij gebruiken voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder werving en selectie van personeel, detachering, personeelsadministratie, IT-opleidingen, e.d;
 3. De gegevens die wij verzamelen, met name indien u onze website bezoekt. Dat kunnen gegevens betreffen die u via onze website aan ons toestuurt, maar ook gegevens die wij automatisch verzamelen via de website, Daarbij moet u denken aan browsergegevens, pagina’s die u bezoekt, links die u aanklikt, IP-adres gegevens e.d.

3. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens onder meer:

 1. indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer e.d.) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u wilt reageren op een vacature);
 2. indien u de website bezoekt verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) van bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie beleid. De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard;
 3. als klanten, waar u bent aangeboden of waar u werkt of hebt gewerkt, persoonlijke informatie over u met ons delen;
 4. van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

4. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door GradeMatch verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht, de arbeidsovereenkomst, de detacheringsovereenkomst;
 2. de uitvoering van onze dienstverlening (zowel intern als extern), waaronder werving en selectie van personeel, detachering, IT-opleidingen e.d.;
 3. het voeren van administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 4. het onderhouden van contacten met u en het reageren op door u gestelde vragen;
 5. om u te informeren over ontwikkelingen in de markt;
 6. het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 7. het verrichten van marketingactiviteiten, waaronder het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor door GradeMatch georganiseerde evenementen;
 8. het verbeteren van de dienstverlening van GradeMatch;
 9. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratieverplichting en de bewaarverplichting;
 10. het behandelen van eventuele geschillen met u ter zake de uitvoering van de overeenkomst/opdracht.

5. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgronden voor de hiervoor bedoelde doeleinden van de verwerking zijn gelegen in het navolgende:

 1. de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht en/of de arbeidsovereenkomst en/of het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen;
 2. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GradeMatch of van een derde;
 3. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratieverplichting en de bewaarverplichting;
 4. de door u (ondubbelzinnig en specifiek) gegeven toestemming;
 5. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GradeMatch of van een derde (art. 6 lid 1 sub f AVG).

6. Uitleg gerechtvaardigde belangen

De hiervoor genoemde gerechtvaardigde belangen kunnen zijn gelegen in het volgende:

 1. direct marketing-doeleinden;
 2. kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 3. het verbeteren van de kwaliteit van ons product en onze dienstverlening;
 4. wetenschappelijk onderzoek.

U heeft de mogelijkheid om zich tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Daartoe heeft u een recht van bezwaar. Door u verleende toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

7. Verplichte verstrekking persoonsgegevens

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de mogelijke gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds, dat GradeMatch niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan derden. Dit kan bijvoorbeeld aan onze opdrachtnemers of leveranciers die namens GradeMatch diensten of opdrachten uitvoeren, derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren, opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen, derden die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid, derden aan wie wij uw gegevens (met uw toestemming) verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit, en in alle overige gevallen als wij daartoe op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of door een gerechtelijk bevel of vonnis.

8. Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

9. Bewaartermijn

GradeMatch bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens

GradeMatch zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Door GradeMatch ingeschakelde derden die uw persoonsgegevens verwerken, dienen dezelfde technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Afspraken hierover heeft GradeMatch vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

11. Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u diverse rechten. Wij zetten deze rechten graag hierbij voor u op een rijtje:

 1. Inzagerecht:
  U heeft het recht om de gegevens die bij GradeMatch van u zijn vastgelegd, in te zien.
 2. Correctie- en vernietigingsrecht:
  U heeft het recht om uw gegevens te laten wijzigen. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten vernietigen, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander dan u, alsmede als een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.
 3. Recht van bezwaar:
  Een recht van bezwaar houdt in, dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen voor GradeMatch of voor het beschermen van vitale belangen van u zelf of anderen, bezwaar te maken.
 4. Recht op beperking:
  U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dat houdt kort gezegd in, dat GradeMatch de verwerking van uw gegevens “tijdelijk” bevriest. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
  • in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
  • indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden waar u geen verwijdering wenst;
  • indien GradeMatch de gegevens niet langer nodig heeft, terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
  • in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 5. Dataportabiliteit:
  U heeft het recht om door u aan GradeMatch verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor “papieren” verwerkingen). U bent vrij de gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
 6. Intrekken van toestemming:
  Voor de hierboven beschreven gegevens geldt, dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan zo spoedig mogelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven dus rechtmatig.

12. Termijnen

Uw vragen/verzoeken zullen wij in beginsel binnen vier weken na indiening van het verzoek beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen vier weken informeren.

13. Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

14. Wijzigingen

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, ons privacy-beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

GradeMatch
t.a.v. Information Security Officer (ISO)
Transportlaan 25
6163 CX Sittard-Geleen
Tel. +31 (0)45 – 205 33 33
E-mail: info@gradematch.nl