Klachtenregeling

Veynex Recruitment B.V., h.o.d.n. GradeMatch, streeft ernaar haar dienstverlening zo goed en professioneel mogelijk uit te voeren. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan vernemen wij dit natuurlijk graag. Wij zullen uw klachten met uiterste zorgvuldigheid behandelen.

U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon binnen GradeMatch. Ook indien u GradeMatch benadert met een klacht, dan zal deze klacht in eerste instantie worden doorgeleid naar uw contactpersoon. U kunt vervolgens een toelichting geven op uw klacht, waarna samen met u wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen.

Mocht dit niet tot het door u gewenste resultaat leiden, dan kunt u een officiële schriftelijke klacht indienen bij GradeMatch. Dit moet schriftelijk. U kunt voor het indienen van uw klacht de onderstaande procedure hanteren. Deze procedure heeft onder meer tot doel:

  • het vaststellen van een procedure om klachten van u binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van uw klachten vast te stellen;
  • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling;
  • medewerkers te trainen in klantgericht reageren op uw klachten;
  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtanalyse.

1. Indienen klacht

In uw schriftelijke klacht dient u in ieder geval de volgende gegevens op te nemen:

  • uw naam en e-mailadres;
  • de datum;
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht.

Indien de voornoemde gegevens ontbreken, dan kan uw klacht niet in behandeling worden genomen.

De ontvangst van uw klacht zal binnen vijf werkdagen door GradeMatch aan u bevestigd worden.

2. Behandeling van uw klacht

Een directielid van GradeMatch zal uw klacht onderzoeken. Indien van toepassing zal degene over wie is geklaagd in kennis worden gesteld van het indienen van de klacht en in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren. U zult tevens in de gelegenheid worden gesteld om een toelichting te geven op uw klacht.

Op basis van de verzamelde informatie zal uw klacht binnen vier weken na ontvangst van de klacht worden afgehandeld. Mocht onverhoopt een langere termijn van afhandeling nodig zijn, dan zal met opgave van redenen mededeling aan u worden gedaan over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel over de gegrondheid van uw klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

3. Geheimhouding

GradeMatch zal uiterst zorgvuldig omgaan met uw klacht. Dit betekent tevens dat degene die betrokken zijn bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht zullen nemen. U bent geen kosten verschuldigd voor de behandeling van uw klacht.