Gebruikersvoorwaarden

1. Inleiding

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Veynex Recruitment B.V., h.o.d.n. GradeMatch. Lees deze gebruikersvoorwaarden door voordat u gebruikt maakt van de website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, zijn eigendom van GradeMatch, aan haar gelieerde ondernemingen, dan wel haar licentiegevers. GradeMatch verstrekt aan u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om gebruik te maken van de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden. Het is, zonder de schriftelijke toestemming van GradeMatch, verboden om de informatie die GradeMatch via de website beschikbaar stelt, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. Dit betekent onder meer dat het u, zonder de schriftelijke toestemming van GradeMatch, verboden is om een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken en/of een (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk.

3. Inhoud website

Aan de inhoud van de website is de groots mogelijke zorg besteed en wordt ook als zodanig onderhouden. De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen met een informatief doel en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. GradeMatch garandeert op geen enkele wijze dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, en dat de website continue beschikbaar en/of vrij van fouten is. GradeMatch aanvaardt daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

GradeMatch is te allen tijde gerechtigd om de website uit te schakelen, dan wel de beschikbaarheid daarvan op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Verder is GradeMatch te allen tijde gerechtigd om aangeboden informatie en diensten op de website te verwijderen, te wijzigingen of niet langer aan te bieden.

4. Externe websites

Op de website kunnen links naar externe websites zijn opgenomen. GradeMatch is nimmer verantwoordelijk voor de werking en inhoud van dergelijke externe websites.

5. Persoonsgegevens

Voor GradeMatch is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Meer informatie hierover vindt u in het Privacystatement van GradeMatch. Wij adviseren u om het Privacystatement goed te lezen voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

6. Gebruik website

Indien u via de website informatie en/of materiaal aan GradeMatch verstrekt, dan gaat u ermee akkoord dat deze informatie gebruikt kan worden door ons. Door die informatie te verstrekken, garandeert u dat de door u verstrekte informatie en/of materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. GradeMatch is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door u verstrekte informatie en/of materiaal.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die GradeMatch, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt GradeMatch zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens GradeMatch of derden.

7. Overige bepalingen

GradeMatch is gerechtigd deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dit betekent dat bij het gebruik van de website steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing zijn.

Op deze gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van de website van GradeMatch is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit mochten voortvloeien of anderszins verband houden met (het gebruik van) deze website dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond.