Privacybeleid

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Welkom op de website van Gradematch. Op deze website treft u informatie aan over Gradematch en haar opleidingen. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Hieronder wordt onder Gradematch verstaan: Gradematch B.V., alsmede haar dochterbedrijven.

AUTEURSRECHT E.A.
De website http://www.Gradematch.nl is eigendom van Gradematch. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan Gradematch of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gradematch worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. Nederlands recht is van toepassing.

MERKEN
Alle merken op deze website zijn eigendom van Gradematch of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gradematch is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

HYPERLINKS EN SOFTWARE
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Gradematch. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Gradematch worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Gradematch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Gradematch van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

SOFTWARE
Alle software die van deze Gradematch.nl website kan worden gedownload is auteursrechtelijk beschermd werk van Gradematch of haar licentiegevers. Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.

Voor software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

PRIVACY
Gradematch respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die door Gradematch tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Gradematch aangewend voor de volgende zaken:
• evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site, zoals optimaliseren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren;
• 1-op-1 marketing;
• communicatie met ons, om het mogelijk te maken eventuele verzoeken van u te verwerken en vragen te beantwoorden;
• e-mail notificaties en nieuwsbrieven;
• organiseren van evenementen;
• persoonsgegevens die u ons geeft met als doel u te abonneren op onze vacatureservice worden door ons bewaard en gebruikt om u met deze service van dienst te kunnen zijn en om onze relatie te onderhouden.

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Gradematch, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden.

Indien u geen informatie meer van Gradematch wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@Gradematch.nl. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld die geen onderdeel van Gradematch zijn. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. In het geval Gradematch uw gegevens verwerkt in het kader van evenementen, zal Gradematch uw gegevens wel ter beschikking stellen van een of meerdere derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie van het betreffende evenement. In dat geval zal Gradematch een adequate verwerkersovereenkomst sluiten met die derde partij(en) om de zorgvuldige behandeling van uw gegevens te waarborgen.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Gradematch bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Gradematch op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid uw gegevens te beschermen en gebruiken daarvoor verschillende technische maatregelen. Onze medewerkers zullen uw privacy te allen tijde respecteren en zullen uw gegevens altijd vertrouwelijk behandelen.

Nadat u gegevens aan ons verstrekt heeft, hebt u het recht deze in te zien, te controleren en aan te passen waar noodzakelijk. U bent ook gerechtigd ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen uit onze systemen.

Onze website bevat mogelijk links naar niet-Gradematch websites. Deze externe websites kunnen andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Gradematch is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op deze externe websites.

COOKIES
Cookies zijn tekstbestanden die de browser 'onthoudt' en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden. In een cookie plaatst Gradematch alleen informatie die toepasbaar is voor een Gradematch website, waarbij deze informatie alleen dient om het gebruikersgemak van de website te verhogen.

AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG EN WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Gradematch heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gradematch kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Gradematch niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van Gradematch. Een en ander laat onverlet dat Gradematch in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Gradematch.

TOEGANG
Gradematch behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Gradematch behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigingen. Deze wijzigingen zullen direct na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.
Kennis maken